We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

K nevíře

by KULTRA!

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €3 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Comes in a gatefold card case with a 12-page booklet.

  Includes unlimited streaming of K nevíře via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days
  7 remaining

    €7 EUR or more 

   

 • Limited Edition 12" Vinyl
  Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of K nevíře via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Pod vodou 03:20
POD VODOU plavu si pod vodou poznávám podvodní svět na všechny strany pukají bubliny slov a vět plavu si pod vodou poznávám okolní hněv přes všechny klamy musím se obrnit, chtě nechtě možná se osmělím jednou se otřepu vylezu po čtyřech bude to k nevíře ven na břeh nedospěj, neprospěj, komu radit? nedospěj, neprospěj, bude to stačit? UNDERWATER I swim underwater getting to know the underwater world to the four winds bubbles of words and sentences pop up I swim underwater getting to know the surrounding anger despite all the deceptions I have to fortify myself, willy-nilly maybe I'll muster the courage I'll bounce back one day I'll crawl out on all fours to the shore it will be hard to believe don't grow up, don't pass, who to advise? don't grow up, don't pass, will it be enough?
2.
ZHOUBA, SKON A PÁD paměť nám sype písek do rezavého soukolí vejde se tam všechno, my nacpeme tam cokoliv ale někdy to chce volno a hlavy trochu provětrat udělat pár záloh, zkomprimovat vícekrát potom přijde úžas, že prostor zase volný jest prostý blbých keců, zlostí rozmáchnutých gest celý proces začne znova, budeme se učit prázdná, plná, hořká slova, jak nebýt jenom hlučný v poli krabic, kdo kámen hodí, kdo dokáže, že můžem mít i na víc kdo se chopí nové šance kdo pomůže nám rozlišit nuance budeme stoupat, co to dá než přijde zhouba, skon a pád budeme stoupat, výš a výš na konci světa pohled nechápavý THE DOOM, DEATH AND FALL memory pours sand into our rusty gears everything fits in there, we'll stuff anything there but sometimes it's good to take time off and clear our heads make a few backups, compress several times then comes the astonishment that the space is free again free of stupid bullshit, hands raised with anger the whole process starts again, we will learn empty, full, bitter talk, how not to be noisy in a field of boxes, who shall cast the stone, who will prove that we can do better? who will seize a new opportunity? who will help us differentiate the nuances? we will ascend at full throttle before the doom, death and fall we will climb higher and higher a baffled look at the end of the world
3.
SVŮJ PROSTOR budeme sví, budeme sví budeme shodně odlišní budeme stát, budeme řvát budeme zvolna uvadat budeme stát, budeme řvát budeme zvolna uvadat Godote stý, Godote stý, kolik vás ještě opozdí se? minimum ztrát, minimum ztrát, kamenům sotva uhýbat minimum ztrát, minimum ztrát, kamenům sotva uhýbat svůj prostor má, kdo se ohýbá kdo se k zemi sklání potom výstřel zazní svůj prostor má koho oheň zná hodu nezabrání jenom body ztrácí OWN SPACE we shall be ourselves, we shall be identically different we'll be standing, we'll be yelling we will be slowly fading Godot the hundred, how many more of you will be late? minimum losses, barely dodging the stones those who bend, who bow to the ground, have their own space then a shot is heard those whom the fire knows have their own space they just lose their points
4.
PORUČIT VĚTRU, SLUNCI, DEŠTI poručit větru, slunci, dešti rozehnat mraky, marnit čas a čekat pak... a pak... za sebou strhnout všechny mosty narovnat řeky, zkrotit mráz a čekat pak... a pak... divit se nestačím, nestačím utíkat ono vlastně není kam sám chycený do pasti vlastním copyright na sebeklam ve zkratkách přemýšlím, žiju rychle, stejně umírám úsměv, jediný okamžik prostor velkolepým satirám žádný strom dál neroste nesahá až do nebe pěstujem si hloupý sen vlastní příčinou i důsledkem pamětníkem možností, šancí, velkých zklamání každý druhý spasitel s Pandorou si rozuměl COMMAND THE WIND, SUN, RAIN command the wind, sun, rain disperse the clouds, waste the time and then wait... and then... tear down all the bridges behind you straighten the river, tame the frost and then wait... and then... not enough to be surprised, I can't run away there's actually nowhere to run I'm trapped my own copyright to self-deception I contemplate in abbreviations, I live fast, I'm dying anyway smile, the only moment space for magnificent satires no tree grows further it does not reach the sky we cultivate a stupid dream we're our own cause and effect still remembering the possibilities, chances, big disappointments every other saviour got on rather well with Pandora
5.
V kruhu 00:45
Instrumenal
6.
Tygr 03:57
TYGR tygře, tygře, žhavě žhneš v noci, jíž jak lesem jdeš! kdo vzal smrti její moc a dal ti strašnou souměrnost? v hloubi kde, kde v nebesích planul oheň očí tvých? na čích perutích se vznese? která ruka plamen snese? který fortel, které ruce utkaly tkáň tvého srdce? kdo, když srdce začlo bít, strašný spár moh vytvořit? kdo dal řetěz, kdo jej kul? v které výhni mozek žhnul? která kovadlina, hmat smí tu hrůzu do ruk brát? když pak hvězdy vrhly kopí, jejich slzy nebe kropí, moh se, kdo tě stvořil, smát? beránka moh udělat? tygře, tygře, žhavě žhneš v noci, jíž jak lesem jdeš! kdo kdy smrti vezme moc a dá ti strašnou souměrnost? v hloubi kde, kde v nebesích planul oheň očí tvých? na čích perutích se vznese? která ruka plamen snese? THE TYGER tyger, tyger, burning bright, in the forests of the night; what immortal hand or eye, could frame thy fearful symmetry? in what distant deeps or skies. burnt the fire of thine eyes? on what wings dare he aspire? what the hand, dare seize the fire? and what shoulder, & what art, could twist the sinews of thy heart? and when thy heart began to beat, what dread hand? & what dread feet? what the hammer? what the chain, in what furnace was thy brain? what the anvil? what dread grasp, dare its deadly terrors clasp! when the stars threw down their spears and water'd heaven with their tears: did he smile his work to see? did he who made the lamb make thee? tyger, tyger burning bright, in the forests of the night: what immortal hand or eye, dare frame thy fearful symmetry?
7.
PERNÍKOVÝ PROTEKTORÁT bydlím v lepenkové krabici, kde papírové stěny jsou příliš slabé na to, aby ustály ten tlak a příliš tenké na to, aby jasně udržely všechno, co je tam svaté přes co nejede vlak bydlím v lepenkové krabici, mám místo oken škvíry tak vniká nám pod kůži tolik nepříjemný chlad pivní mozoly a pevné věže víry nám vytvořily komplex miliónů barikád žiju v zemi, co slzy roní pro pevnou ruku, pro pevný řád patrioti na slovo vzatí brojí za perníkový protektorát kde všechny hlasy křičí pal! bydlím v lepenkové krabici, kde papírové stěny jsou příliš slabé na to, aby ustály ten tlak a příliš tenké na to, aby jasně udržely všechno, co je tam svaté přes co nejede vlak bydlím v lepenkové krabici, v tom kartónovém světě kde frustrace a naděje si míchaj jeden drink náckové a bolševici celkem nepokrytě si podávají dveře dávno mají stejný link žiju v zemi co slzy roní pro pevnou ruku, pro pevný řád patrioti na slovo vzatí brojí za perníkový protektorát kde všechny hlasy křičí pal! METH PROTECTORATE I live in a cardboard box where paper walls are too weak to withstand the pressure and too thin to hold everything that is sacred there and there's not changing it I live in a cardboard box, with cracks for windows it's how we get that unpleasant cold under our skin beer bellies and solid towers of faith have created a complex of millions of barricades for us I live in a land that weeps for a firm hand, a firm order real patriots agitate for a crystal meth protectorate where all the voices shout: fire! I live in a cardboard box where paper walls are too weak to withstand the pressure and too thin to hold everything that is sacred there and there's not changing it I live in a cardboard box in that cardboard world where frustration and hope mix one drink nazis and bolsheviks quite blatantly pool resources sharing the same link I live in a land that weeps for a firm hand, a firm order real patriots agitate for a crystal meth protectorate where all the voices shout: fire!
8.
PŘEŽIJEME VŠECHNO přežijeme všechno a budeme žít jednou nohou v pekle jenom o poznání vedle není jenom den a není jen noc, jsou minuty kdy šero vládne možná marně není jenom dobro a není jen zlo, jen bolest není relativní nezná hranic, přečká viny přežijeme všechno a budeme žít jednou nohou v pekle jenom o poznání vedle a zase svítá já pořád zapomínám a pak se setmí a pak WE SHALL SURVIVE EVERYTHING we shall survive everything and we shall live one foot in hell just noticeably off the mark it's not just days and nights, there are minutes when twilight reigns maybe in vain it's not just good and evil, only pain is not relative knows no bounds, survives the guilt and it's dawn again I keep forgetting and then it gets dark and then
9.
ZBRUSU NOVÉ DOGMA na vrata buší den, bude načase hnout se z místa čím si třeba ještě projít a kudy se dát? možná prožijeme sen dalšího Ježíše Krista co v noci křičí, ve dne se tiše zalyká je to tak prosté, je třeba znovu a znova ze všech možných směrů, z nekonečných světů vybrat si jeden z mnoha a učinit z něj zbrusu nové dogma zdá se vám tahle mantra dosti korektní? nastokrát zkus ji opakovat lidu jako správný byrokrat nevím sám, možná zapilovat všechny hrany nevšední tisíckrát zkus ji parafovat v klidu jako správný demokrat jen si to představte, opravdu stačí tak málo ze všech možných směrů, z nekonečných vjemů vytáhnout jeden z mnoha a ukovat z něj zbrusu nové dogma jen si to představte, začíná nové ráno ze všech možných směrů, z nekonečných vjemů vybrat si jeden z mnoha a ukovat z něj zbrusu nové dogma zdá se vám tahle mantra dosti konvenční? nastokrát zkus ji opakovat lidu jako správný byrokrat nevím sám, možná zamlčovat všechny hlasy výstřední tisíckrát zkus ji parafovat v klidu jako správný demokrat A BRAND-NEW DOGMA the day is pounding on the door, it's time to move on what else do we need to go through and where to go? we may live out the dream of another Jesus Christ that shouts at night, chokes silently by day it's so simple, you just need to, over and over again, from all possible directions, from infinite worlds choose one of the many make it a brand-new dogma do you find this mantra correct enough? keep on repeating it to the people as the right bureaucrat I don't know myself, maybe file off all the unusual edges keep calm and sign it a thousand times as a true democrat just imagine, it's so easy from all possible directions, from infinite perceptions pull one out of the many and forge a brand-new dogma just imagine, a new morning begins from all possible directions, from infinite perceptions choose one of the many make it a brand-new dogma do you find this mantra conventional enough? keep on repeating it to the people like a true bureaucrat I don't know myself, maybe silence all the eccentric voices keep calm and sign it a thousand times like a true democrat
10.
MEZIDOBY BEZNADĚJ že se z mýtů dělaj fakta srdce tuší, hlava patrá je fakt že má voda cenu zlata tempa svižná ale krátká je fakt že už tichu zvoní hrana zvony bijí zleva zprava je fakt že už tma se marně hledá věčné světlo žádná věda je fakt hej hej, ten děj jako bych už někdy zřel a možná hloupě si připadal "hej hej, ten děj mezidoby, beznaděj", zubatá z louže odpovídá že se z faktů dělaj mýty místo šroubů dáme nýty je fakt že i v zimě tají ledy žáby na dně sklenky vody je fakt že se z jídla stala hmota čerstvá šťáva pro robota vem ďas! že je Země vyčerpaná moře z plastu, půda slaná je fajn hej, hej, ten děj jako bych už někdy zřel a možná hloupě si připadal "hej, hej, ten děj, mezidoby beznaděj", zubatá z louže odpovídá DESPAIR OF THE MEANTIME that myths become facts the heart suspects, the head searches is a fact that water is worth its weight in gold brisk pace, yet short is a fact that the bells now toll for silence the bells chime from the left, from the right is a fact that darkness is sought in vain eternal light, a piece of cake is a fact hey, hey, it feels like I've seen the plot before and felt silly "hey, hey, that plot, despair of the meantime", the Grim Reaper responds from the fire that facts turn into myths we put rivets instead of screws is a fact that the ice melts even in winter frogs at the bottom of a glass of water is a fact that food has become a stuff fresh juice for robots to hell with it! that the Earth is exhausted sea of plastic, salty soil is fine
11.
KAŽDÝ MÁ ŠANCI vždycky se přece najde jméno ohně se rozhoří a světlo hranic svobody ozáří obraz který je záhodno následovat vždycky se přece najde jméno ohně se rozhoří a světlo hranic svobody ozáří obraz který je záhodno následovat možnosti doby doba možností možnosti doby možnosti doby doba možností vyznat se nebo se vyznamenat každý má šanci ostnaté dráty antén vymezily hrací plochu každý má šanci být číslem vyťukaným do kláves pokladny EVERYONE HAS A CHANCE there is always a name found after all fires start burning and the light of the pyres of freedom illuminate the image that is worth following opportunities of the time time of opportunities opportunities of the time opportunities of the time time of opportunities to be well versed or to give a great performance everyone has a chance barbed wire antennas has delineated the playing field everyone has a chance to be a number punched in to the cash register

credits

released July 9, 2020

license

all rights reserved

tags

about

KULTRA! Czechia

Formed in Rožnov p.R., Czech Republic, in 1993. In the mid-1990s, Kultra! established itself as part of the Czech DIY hardcore punk scene. The band have constantly been fusing musical styles, drawing on genres such as punk, thrash pop, dub, drum'n'bass. In terms of lyrics, they have been forthright in their stances on issues including animal and human rights. ... more

contact / help

Contact KULTRA!

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like KULTRA!, you may also like: